കവിത: തത്തയോട് …… അപർണ.കെ.പി

 കവിത: തത്തയോട് .. അപർണ.കെ.പി  7D

പുന്നെല്ലിൻ കതിരുകൾ കൊത്തിപ്പറക്കുന്ന
തത്തേ നിൻ ചുണ്ടുകൾക്കെന്തു ഭംഗി.
മഴവില്ലു പൊലവെ പല നിറം പൂശിയ
നിന്നുടൽ കാണുവാനെന്തഴക്.
പൊൻ കതിർ കൊത്തി നീ പാറിടുമ്പൊൾ
കൂടെ വന്നീടുവാൻ മോഹമുണ്ട്.
മാനത്തെ മേട്ടിലങ്ങെവിടെയാണ്
നീ തങ്ങുന്ന താവളം ചൊല്ലു തത്തേ.

1 അഭിപ്രായം: