ഉദ്യാനം___________മുഹ്സിനത് സാഫിയ 7A

ഉദ്യാനത്തിലെ ചെടികള്‍ പൂത്തു
ആഹ്ലാദം കൊണ്ടു ഞാന്‍ മതി മറന്നു .
തേന്‍മലര്‍ കൂട്ടങ്ങള്‍ പുഞ്ചിരിക്കും 
പൂന്തോട്ടം കാണാന്‍ ഇതെന്തു ഭംഗി .

സൂര്യനെ സ്നേഹിച്ച സൂര്യകാന്തി 
സൌരഭ്യമേകിടും കുടമുല്ലയും 
നമ്ര മുഖിയായ ശംഖു പുഷ്പം 
ആരാമം സ്വര്‍ഗമായ് തീര്‍ത്തിടുന്നു 

വണ്ടുകള്‍ പാറി പറന്നിടുന്നു
പൂന്തേന്‍ നുകര്‍ന്ന് രസിച്ചിടുന്നു 
ചിത്ര ശലഭവും തേനീച്ചയും 
കൂട്ടിനായ് പാറി വരികയായി .

                                         ഉദ്യാനം___________മുഹ്സിനത് സാഫിയ 7A

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: