ഞാനും കൂട്ടാണേ- - - - - സഫരിയ .പി.കെ . 6A


എന്റെ വീട്ടിലെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ
 സുന്ദരിയായൊരു പൂമ്പാറ്റേ
എല്ലാ നാളും എന്‍ തോട്ടത്തില്‍
 എന്തിനു വന്നീടുന്നു നീ ?
തേന്‍ മധുരം നുകരനാണോ
 പൂവുകള്‍ കണ്ടു രസിക്കാനോ ,
കൂട്ടായെത്തും  വണ്ടുകള്‍ ,തുമ്പിക-
ള്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന്കളിക്കാനോ?
എന്നാലിനി മുതല്‍ എല്ലാ ദിനവും
 ഞാനും നീയും കൂട്ടാണേ,
ഒത്തൊരുമിച്ചു രമിക്കും
 നമ്മള്‍ക്കെല്ലാമാണേ പൂന്തോട്ടം . 
                                                                                                        സഫരിയ .പി.കെ .   6A

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ