കവിത: പുലരി . ഫാഹിമാ ശബ

കവിത: പുലരി  .           ഫാഹിമാ ശബ   6B                                     

കിഴക്കു വാനിൽ ചുകപ്പു ചാർത്തി
പുലരി കൊളുത്തി പൊൻ ദീപം
കൂരിരുൾ ഓടിയൊളിച്ചീടുന്നു
പുലർവെട്ടം ചിരി തൂകുന്നു.

കൊഴികൾ കൊക്കര കൊക്കക്കൊ
ഗ്രാമം കൂവിയുണർത്തുന്നു
തുമ്പികളും പൂമ്പാറ്റകളും
പൂന്തോട്ടത്തിൽ രമിക്കുന്നു.

പക്ഷിക്കൂട്ടം തീറ്റകൾ തേടി
പലവഴി വാനിൽ പാറുന്നു.
വവ്വാലുകളും മൂങ്ങകളും
നിദ്രയിലാണ്ടു തുടങ്ങുന്നു.

ആലിൻ കൊമ്പത്തണ്ണാൻ കുഞ്ഞ്
ചിൽ ചിൽ താളം കൊട്ടുന്നു
ഉല്ലാസത്താൽ കതിരൊളി തൂകും
ഭൂമിയിലാനന്ദോത്സവമായ്.

1 അഭിപ്രായം: