കവിത: കണി ഫഹീമ & ഫഹമിദ ഷറിൽ

കവിത: കണി            ഫഹീമ & ഫഹമിദ ഷറി

മഞ്ഞക്കണിക്കൊന്ന പൂവണിഞ്ഞു
മേട വിഷുപ്പക്ഷി പാട്ടു പാടി.
പാടം കനികളാൽ താലമേന്തി
മേടപ്പുലരിയണഞ്ഞു വീണ്ടും.
 നീ നിൻ മിഴികൾ തുറന്നു നോക്കൂ
നേരമായ് നേരിൻ കണികാണുവാൻ
കണികണ്ടു നിന്നു മനം നിറഞ്ഞു
സംക്രമനാളിൽ വിഷുവൊരുങ്ങി.

1 അഭിപ്രായം: