മുല്ലപ്പൂവ്‌ --------------------------- തീർത്ഥ 6B

മുല്ലപ്പൂവേ നിന്‍ കവിളില്‍
മുത്തം വെയ്ക്കാന്‍ ഞാന്‍ വന്നു
നറുമണമൂറും നിൻ ചൊടിയിൽ
നല്കീടട്ടെ പൊന്‍ മുത്തം 

എന്തൊരു ചന്തം നിന്‍ മേനി 
എത്ര പവിത്രം ശുഭ്ര നിറം 
നീ വിടരും ശുഭ വേളകളില്‍ 
എന്ത്  സുഗന്ധം സന്ധ്യയ്ക്ക്  

--------------------തീർത്ഥ

1 അഭിപ്രായം: