20 .ജൂണ്‍ 2011 വായന വാരം ഉത്ഘാടനം : ശ്രീ ശ്രീനി എടച്ചേരി 3nd part


20 .ജൂണ്‍ 2011 വായന വാരം ഉത്ഘാടനം : ശ്രീ ശ്രീനി എടച്ചേരി  3rd പാര്‍ട്ട്‌ മധുരം മലയാളം മാതൃഭൂമി പത്ര സമര്‍പ്പണം .ശ്രീ വി പി കുട്ടികൃഷ്ണന്‍ [ റിട്ട: അദ്ധ്യാപകന്‍ ചെരപുരം.യു.പി.സ്കൂള്‍ ]

1 അഭിപ്രായം: