കാവ്യമനോഹരി……ഫത്തിമാഷെറിൻ..6ബി

എന്തൊരു രസമാ മഴവില്ല്!
മാനത്തുള്ളൊരു മഴവില്ല്.
വെള്ളിവെളിച്ചമുദിച്ചു വരുമ്പോൾ,
ചിരിതൂകുന്നൊരു മഴവില്ല്.
കുട്ടികൾ ആർത്തു രസിക്കുമ്പോൾ,
മാഞ്ഞുമറഞ്ഞു മഴവില്ല്.
കാർമേഘങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ
ഉള്ളിലൊളിക്കും മഴവില്ല്.
ഏഴുനിറങ്ങൾ ചാലിച്ചെഴുതിയ
കാവ്യമനോഹരി മഴവില്ല്!

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. വർണ്ണക്കവിതകളെഴുതും
  ചേരാപുരമാം മഴവില്ല്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. ഫാത്തിമഷെറിൻ2012, ഓഗസ്റ്റ് 13 5:52 AM

   പോസ്റ്റ് വായിച്ചതിനും അഭിപ്രായം എഴുതിയതിനും ഒരുപാട് നന്ദി

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഏഴുനിറങ്ങൾ ചാലിച്ചെഴുതിയ
  കാവ്യമനോഹരി മഴവില്ല്!.... നന്നായിട്ടുണ്ട്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. ഫാത്തിമഷെറിൻ2012, ഓഗസ്റ്റ് 13 5:52 AM

   പോസ്റ്റ് വായിച്ചതിനും അഭിപ്രായം എഴുതിയതിനും ഒരുപാട് നന്ദി

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 3. മറുപടികൾ
  1. ഫാത്തിമഷെറിൻ2012, ഓഗസ്റ്റ് 13 5:53 AM

   പോസ്റ്റ് വായിച്ചതിനും അഭിപ്രായം എഴുതിയതിനും ഒരുപാട് നന്ദി

   ഇല്ലാതാക്കൂ