സ്കൂൾ വാർത്തകൾ

ദേശീയപതാക നിർമ്മാണ മത്സരം
 മാധ്യമം വെളിച്ചം പദ്ധതിയുടെ സ്കൂൾ തല ഉത്ഘാടനം . പി.  സോമനാഥൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു.                                                                                                                         
                                           ശ്രീ.എം.വിജയൻ അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചു

                   പത്രസമർപ്പണം ശ്രീ മാണിക്കോത്ത് ബഷീർ മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹിച്ചു


                          ആശംസകൾ: ശ്രീ മനോജ് (മാധ്യമം പ്രതിനിധി)
                            ആശംസകൾ: പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട്ആശംസകൾ: ടി.അഹമ്മദ്
 നന്ദി: ശ്രീ.എം നാരായണൻ