കുട്ടിയും കുയിലും....................ഫാഹിമ ശബ 6 ബി


മധു ശബ്ദത്തിൽ പാടും കുയിലേ
എങ്ങോട്ടേക്കാണീ യാത്ര?
ചോറ് തരാം ഞാൻ
കായ്കൾ തരാം ഞാ‍ൻ
എന്നുടെ കൂടെ വരാമോ നീ?

ഇപ്പൊഴൊന്നും വേണ്ടല്ലൊ
എന്നുടെ വയറു നിരഞ്ഞല്ലോ,
കായ്കൾ തിന്നും,
കനികൾ കഴിച്ചും,
എന്നുടെ വയറു നിറഞ്ഞലല്ലോ!

കുയിലേ കുട്ടികളില്ലേ കൂട്ടിൽ
അവരുടെ വയറു നിറച്ചോ നീ?
എന്നുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടപ്പം
വേണോ നല്ലൊരു നെയ്യപ്പം?

വേണ്ടാ വേണ്ടാ ചങ്ങാതി
കൂട്ടിൽ തീറ്റയിരിപ്പുണ്ട്
എന്നുടെ മക്കൾ വയറു നിറയ്ക്കും
തീറ്റകളൊത്തിരി തിന്നിട്ട്

MY CAT___________________________NIVEDHITHA.KT 6Dmy cat thinks i'm white.
my cat thinks i a'm pretty.
my cat hangs around with me
and follows me to wake.

my cat likes the fish i bring.
he thinks that it is for him.
he thinks that i;m kind and generous

and have a terrific heart.


MY TREE___________________________________AVANI SREEDHARAN 6D


My tree
I have a tree,
A beautiful tree,
With various color.
When breeze comes,
It begins to dance,
And it always welcomes others.
So many birds and creatures-
Are living in the tree.
It gives shades to me
And it makes happy to me.