പള്ളിക്കൂടമടച്ചെന്നാൽ --ദിൽഷ അസീസ്, 7ബി

പള്ളിക്കൂടമടച്ചെന്നാൽ 
കൂട്ടരുമൊത്തുകളിച്ചീടാം.
മീനച്ചൂടിനെ വകവെയ്ക്കാതെ
 തുള്ളിച്ചാടി നടന്നീടാം.
മാങ്ങാക്കാലമടുത്തെന്നാൽ 
മാമ്പഴമുണ്ട് രസിച്ചീടാം.
തോപ്പിൽക്കൂടെ വയലിൽ നീളെ
 ആടിപ്പാടിക്കളിയാടാം.
വേനലിലൊരുമഴ പെയ്തെന്നാൽ 
നർത്തനമാടാം തിമൃതത്തൈ!!!