ഓണം വരുമ്പോൾ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌--------------------------------സവ്യശ്രീ 6എ
ഓണം വന്നോണം വന്നോണം വന്നേ
തിരുവോണം വന്നല്ലോ കൂട്ടുകാരേ
പൂക്കളിറുക്കണ്ടേ പൂക്കളം തീർക്കണ്ടേ
ഓണക്കോടിയുടുത്തിടേണ്ടേ
ഊഞ്ഞാലു കെട്ടണ്ടേ പാട്ടുകൾ പാടണ്ടേ
ആടിത്തിമിർത്തുരസിച്ചിടേണ്ടേ
ഓണം വന്നോണം വന്നോണം വന്നേ
തിരുവോണം വന്നല്ലോ കൂട്ടുകാരേ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ