വാനിൻ പുഞ്ചിരി ------മുഹസിനത്ത് സാഫിയ....7എ


മാനത്തെത്തീ മഴവില്ല്
 അഴക് തുടിക്കും മഴവില്ല്  
പലനിറമുള്ളൊരു മഴവില്ല്
ഏഴഴകുള്ളൊരു മഴവില്ല് .
വർണ്ണക്കുടകൾ നിവർത്തീടും
 പ്രഭതൂകുന്നൊരുമഴവില്ല്
എന്തൊരു രസമാ മഴവില്ല്
 വാനിലണഞ്ഞൊരു മഴവില്ല് . 
കണ്ടാലാർക്കും കൊതിതോന്നും
വാനിൻ പുഞ്ചിരി മഴവില്ല് !

മുഹസിനത്ത് സാഫിയ....7എ

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: